پمپ دنده‌ای گالتک
ساخت ایتالیا

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ گالتک – Galtech

گالتک
پمپ گالتک
ساخت ایتالیا
پمپ دنده ای پوسته ۱
شامل ۳ و ۶ و ۹ لیتر
]]>

پمپ گالتک – Galtech

گالتک
پمپ گالتک
ساخت ایتالیا
پمپ دنده ای پوسته ۲
شامل ۱۶ و ۲۰ و ۲۵ لیتر
]]>

پمپ گالتک – Galtech

گالتک
پمپ گالتک
ساخت ایتالیا
پمپ دنده ای پوسته ۳
شامل ۳۰،۳۵،۴۰،۵۰،۶۰ لیتر
 ]]>

پمپ گالتک – Galtech

گالتک
پمپ گالتک
ساخت ایتالیا
پمپ دنده ای پوسته ۴
شامل ۸۰،۹۰ لیتر
]]>