پمپ پیستونی ایتون ویکرز
دبی پابت و متغیر

نمایش 8 نتیحه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ ویکرز ۲۰V

preview-Vickers - Copy
 پمپ ویکرز اصلی®
 V20 - پمپ تک ویکرز
 (۷~۴۵) cc/rev
 شافت تک‌خار و هزارخار
تامین لوازم یدکی پمپ
فشار  ۱۷۵ بار و ۲۰۶ بار
]]>

پمپ ویکرز ۲۵V

preview-Vickers - Copy
پمپ ویکرز اصلی®
 ۲۵V - پمپ تک ویکرز
 از ۳۳ تا  ۶۷ cc/rev
 تامین لوازم یدکی پمپ
فشار  ۱۷۵بار و ۲۰۶ بار
]]>

پمپ ویکرز ۳۵V

preview-Vickers - Copy
پمپ ویکرز اصلی®
 ۳۵V - پمپ تک ویکرز
۸۱ تا ۱۲۱  cc/rev
شافت تک‌ خار و هزار‍‌خار
تامین لوازم یدکی پمپ
فشار  ۱۷۵بار و ۲۰۶ بار
]]>

پمپ ویکرز PVB

ویکرز
پمپ پیستونی ویکرز
ویکرز مدل PVB
پمپ پیستونی دبی متغیر
سایز ۵/۶/۱۰/۱۵/۲۰/۲۹/۴۵/۹۰
تامین اقلام یدکی و تعمیرات
]]>

پمپ ویکرز PVH

ویکرز
پمپ پیستونی ویکرز
ویکرز مدل PVH
پمپ پیستونی دبی متغیر
سایز  ۴۵/۱۳۱
تامین اقلام یدکی و تعمیرات
]]>

پمپ ویکرز PVH

ویکرز
پمپ پیستونی ویکرز
ویکرز مدل PVHxxQI
پمپ پیستونی دبی متغیر
سایز ۵۷/۷۴/۹۸/۱۳۱
تامین اقلام یدکی و تعمیرات
]]>

پمپ ویکرز PVQ

ویکرز
پمپ پیستونی ویکرز
ویکرز مدل PVQ
پمپ پیستونی دبی متغیر
سایز  ۱۰/۱۳/۱۶/۲۰/۲۵/۳۲/۴۰/۴۵/۵۰/۶۳/۱۴۱
تامین اقلام یدکی و تعمیرات
]]>