نمایش 9 نتیحه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پمپ آتوس گروه ۳۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww

پمپ آتوس

پوسته گروه ۳۱

شامل  ۱۶-۲۲-۲۸-۳۲ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>

پمپ آتوس گروه ۴۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww

پمپ آتوس

پوسته گروه ۴۱

 ۸۰-۷۰-۵۶-۴۵ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>

پمپ آتوس گروه ۵۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww

پمپ آتوس

پوسته گروه ۵۱

 ۱۵۰-۱۲۹-۱۱۰-۹۰ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>

پمپ دوبل آتوس گروه ۳۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww

پمپ دوبل آتوس

پمپ دوبل آتوس گروه ۳۱

شامل: ۱۶-۲۲-۲۸-۳۲ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>

پمپ دوبل آتوس گروه ۴۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww

پمپ دوبل آتوس

پمپ دوبل آتوس گروه ۴۱

شامل: ۸۵-۷۰-۵۶-۴۵ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>

پمپ دوبل آتوس گروه ۵۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww

پمپ دوبل آتوس

پمپ دوبل آتوس گروه ۵۱

شامل: ۱۵۰-۱۲۹-۱۱۰-۹۰ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>

کارتریج پمپ آتوس گروه ۳۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww
کارتریج پمپ آتوس

کاتریج گروه ۳۱

شامل: ۱۶-۲۲-۲۸-۳۲ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>

کارتریج پمپ آتوس گروه ۴۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww
کارتریج پمپ آتوس

کاتریج گروه ۴۱

شامل: ۸۰-۷۰-۵۶-۴۵ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

 ]]>

کارتریج پمپ آتوس گروه ۵۱

callahan_0032_ATOSlogo_Layer-1-300x75swwww
کارتریج پمپ آتوس

کاتریج گروه ۵۱

شامل: ۱۵۰-۱۲۹-۱۱۰-۹۰ cm3/rev

فشارکاری ۲۱۰ بار

]]>