شیر دستی هیدرولیک

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

شیر HOF
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر تک دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر دو دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر سه دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر چهار دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>

شیر دستی هیدرولیک H.O.F

120
شیر هیدرولیک H.O.F
ساخت چین
شیر شش دسته
ساده و قابل کوپل
لیتراژ و درگاه متفاوت
]]>